Územnoplánovacie podklady a dokumentácie

Využiteľnosť územia Spišská Nová Ves - Novoveská Huta/Rybníky vo vzťahu k ochrane územia, prioritne k ochrane biotopov európskeho významu

  1. Správa UŠ (urbanistická štúdia)
  2. 01 Priestorová organizácia k. ú.
  3. 02 Vymedzenie riešeného územia
  4. 03 Biotopy...
  5. 04 Bilancia plôch
  6. GRAFIKA - výkresy:

Oddelenie ÚPaSP – referát územného plánovania MsÚ Spišská Nová Ves v poslednom období zabezpečil tieto územnoplánovacie podklady a dokumentácie: