Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesStrategické rozvojové dokumentyÚzemný plán > Urbanisticko - dopravné riešenie územia ochranného pásma pamiatkovej zóny mesta Spišská Nová Ves

Urbanisticko - dopravné riešenie územia ochranného pásma pamiatkovej zóny mesta Spišská Nová Ves

Urbanistická štúdia

Zodpovedný subjekt vyhotovenia dokumentácie:
ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o.
974 01 Banská Bystrica, Kuzmányho 2
Ing. arch. Michal Gaj, konateľ / riaditeľ spoločnosti
Ing. arch. Eva Faragóová, konateľ spoločnosti
Ing. arch. Michal Dovičovič, konateľ spoločnosti.

Hodnotiaca fáza tejto urbanistickej štúdie preukázala a potvrdila aktuálnu potrebu riešenia regulácie vybraných priestorovo funkčných celkov.

Príchod finančne dostatočne silných, aktívnych a spoločensky významných investorských subjektov do priestoru historického jadra a územia jeho ochranného pásma si vyžaduje okrem iného aj vytvorenie optimálnych územných podmienok.

UŠ bude uplatnená ako podklad pre územné rozhodovanie, resp. pre spracovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD), alebo pre vybrané detaily z UŠ a tiež pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie.

Spracovanie urbanistickej štúdie nadväzuje na otvorený systém doposiaľ vypracovaných územnoplánovacích dokumentov a územnoplánovacích podkladov (ÚPP) pre územie mesta, predovšetkým ÚPN mesta Spišská Nová Ves, jeho súčasti – Analýzy a prognózy automobilovej dopravy, ako aj čiastkovej aktualizácie ÚPN mesta Spišská Nová Ves – Zmeny a doplnky 2005, ktoré preukázali súbežnú aktuálnu potrebu prehĺbenia a overenia základnej koncepcie ÚPN mesta, ale i preriešenia jednotlivých územných častí.

Hlavným cieľom koncepčného riešenia je (vzhľadom na skutočnosť, že centrum mesta je významovo najhodnotnejšou územnou mestskou časťou), príprava a optimalizácia možného územného rozvoja predmetnej zóny pre plnohodnotné polyfunkčné využitie. Ústredným problémom je harmonické, kontinuálne zapojenie územia zóny do širšieho kontextu, pri odstránení, resp. eliminovaní súčasných bariér a pri využití priestorového potenciálu.

UŠ je spracovaná vzhľadom na aktuálnu potrebu overenia a podrobnejšieho riešenia základnej koncepcie územného plánu s hlavným zameraním na problematiku urbanizmu a dopravy na území ochranného pásma pamiatkovej zóny mesta Spišská Nová Ves. Popri prioritnom riešení dopravnej problematiky cielene sleduje aj poznanie územno-rozvojového potenciálu predmetnej zóny.

Priemet platných, predchádzajúcou ÚPD stanovených územno-rozvojových regulatívov, je dopĺnená o funkčno-priestorové a územno-technické zhodnotenie aktuálneho stavu, vymedzuje a rieši limitujúce faktory, potenciálne potreby a predpoklady rozvoja riešeného územia zóny.

V UŠ je zakreslená trasa pripravovaného zámeru Modernizácie železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy – vydané územné rozhodnutie a tiež juhovýchodného dopravného okruhu – preložka cesty II/533 (podľa projektovej dokumentácie pre územné konanie) – viď výkres „Širšie vzťahy“.

V riešení sú komplexne zhodnocované východiskové územno-rozvojové limity, únosné zaťaženie územia a tiež je tu interpretovaná regulácia optimalizovaných možností želateľného stavu rozvoja územia.

Hlavným koncepčným východiskovým dokumentom pri tvorbe urbanistickej štúdie boli nasledovné ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA koncipované a schválené v rámci ÚPN mesta Spišská Nová Ves – Zmeny a doplnky 2005:

V oblasti priestorového a funkčného usporiadania územia:

Za nosnú os priestorového urbanizačného koridoru mesta Spišská Nová Ves pokladať prirodzenú os transferu a rozvoja východ-západ. Ako potenciálne smery rozvoja mesta Spišská Nová Ves rešpektovať nasledovné urbanizačné osi, ako rozvojové koridory polyfunkčných (mestotvorných) štruktúr sídla:

I. severo-západnú urbanizačnú os: historické jadro mesta – sídlisko Západ / priestor severo – západného potenciálneho rozvojového uzla vybavenosti Rovne (na rozhraní katastrov Spišská Nová Ves a Smižany) – smer Smižany

II. juho - západnú urbanizačnú os: historické jadro mesta Spišská Nová Ves – priestor potenciálneho juho-západného rozvojového uzla vybavenosti Na Šajbe / Malé pole – mestská časť Novoveská Huta (ako špecifická vnútrosídelná radiálna rozvojová os)

III. juho - východnú urbanizačnú os: historické jadro mesta Spišská Nová Ves – priestor potenciálneho juho-východného ťažiskového rozvojového uzla regionálnej vybavenosti Roveň, ako súčasti navrhovanej rozvojovej štruktúry priemyselnej zóny Východ

IV. severo - východnú os: historické jadro mesta Spišská Nová Ves – priestor rozvojového uzla vybavenosti Pod Blaumontom (so zapojením priestoru lesoparku) – v perspektívnom pokračovaní na Harichovce ako vedľajší rozvojový koridor urbánnych polyfunkčných štruktúr.

Ostatné rozvojové osi sú pokladané za podružné a funkčne limitované.

Schéma lokalizácie detailov vybraných priestorov