Dnes je 25.06.2024, meniny má Tadeáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesStrategické rozvojové dokumentyÚzemný plán > Rekonštrukcia križovatky ciest III/ 5365 Markušovská cesta a III/ 53610 Mlynská ulica, Spišská Nová Ves - Malá okružná križovatka

Rekonštrukcia križovatky ciest III/ 5365 Markušovská cesta a III/ 53610 Mlynská ulica, Spišská Nová Ves - Malá okružná križovatka

Zodpovedný subjekt vyhotovenia dokumentácie:
Ing. Jana Dunajská, DISTA projekt Poprad

Stavba je rozdelená na 2 objekty:

  • SO 01 Komunikácie a chodníky
  • SO 02 NÁHRADNÉ PARKOVISKO

SO 01 Komunikácie a chodníky

Stavba sa nachádza v križovatke ciest III/ 5365, III/ 53610 s miestnou komunikáciou – Slovenská ulica - priesečnej križovatky, ktorá sa obnovou zmení na malú okružnú križovatku.

Okružná križovatka je navrhnutá ako malá okružná križovatka (MOK) so 4 vstupno-výstupnými ramenami. MOK je riešená s vonkajším minimálnym priemerom 36 m .Pozdĺžny sklon ramien je navrhnutý v stúpaní pre max. sklon 2,23 %, v klesaní pre max. sklon 0,5 %.

MOK je jednopruhová so šírkou pruhu 5,50 m s vodiacim prúžkom šírky 0,50 m. Z vnútornej strany je navrhnutý zvýšený prstenec š. 2,0 m na prejazd nadrozmernej dopravy. Základný priečny sklon je 2,5%.

Stredový zelený ostrovček je zvýšený na úroveň vozovky palisádami okolo pojazdného prstenca, stredový ostrovček s povrchovou úpravou zahumusovaním, osadením nízkych kríkov bude v strede mierne zvýšený a zaoblený.

SO 01 Komunikácie a chodníky

SO 02 NÁHRADNÉ PARKOVISKO

Stavba zaberie pozemok uvedených komunikácií a susediace pozemky, ktoré sú v súčasnosti využívané ako parkovisko, chodníky a verejná zeleň. Preto vznikla potreba náhradného parkoviska, ktoré bude sčasti na ploche existujúceho parkoviska. Chýbajúca plocha na vytvorenie náhradných parkovacích miest bude  zabratá z plochy zelene.

Stavbou križovatky bude zrušená časť parkoviska s betónovým krytom – celkom 21 kolmých státí.

Zrušením vjazdu a výjazdu z parkoviska na Markušovskú cestu bude znemožnený prístup na parkovaciu plochu pred katastrálnym úradom. Preto je nutné zriadiť prepoj medzi touto plochou a náhradným parkoviskom. Aby boli plochy využité, je tento prepoj súčasťou náhradného parkoviska, pričom účelové komunikácie parkoviska majú šírku 6,0 m.

Náhradné parkovisko je navrhnuté s kolmým státím pre 27 osobných automobilov typu O2. Rozmery státí sú 2,4 x 5,0 m. Konštrukcia plôch je na vrhnutá s dláždeným krytom.

SO 02 NÁHRADNÉ PARKOVISKO