Prekopávky/zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Vybavuje:

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle ust. § 13, ods. 3, Zak. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov, zák. č. 193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov vydáva rozhodnutia na základe žiadosti o povolenie, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy (podľa priložených vzorov na jednotlivé druhy rozhodnutí).

Postup vybavovania:

V prípade, že je potrebné vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia pred uplynutímzákonnej lehoty na podanie odvolania do 15 dní od doručenia rozhodnutia, je potrebné aby účastník konania, fyzická alebo právnická osoba, potvrdil správnemu orgánu, že sa vzdáva možnosti podať odvolanie voči podmienkam rozhodnutia čo potvrdí svojim podpisom. Po podpísaní vzdania sa odvolania, správny orgán vyznačí právoplatnosť rozhodnutia. Ak je účastníkom konania právnická osoba musí k podpísaniu vzdania odvolania doložiť výpis z obchodného registra, prípadne splnomocnenie konateľa k zastupovaniu svojej osoby pre prevzatie rozhodnutia a podpísaniu vzdania odvolania voči podmienkam rozhodnutia.

Lehota vybavenia:

Správny poplatok:

Rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií/prekopávky

Sadzba poplatku: 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.  

Prílohy k žiadosti:

Rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a zaujatie verejného priestranstva

Sadzba poplatku:

Sadzba  pri trvalom parkovaní motorových vozidiel:

Prílohy k žiadosti:

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie / prekopávka