Dnes je 04.03.2024, meniny má Kazimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie  sa vydáva podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní v zmysle ustanovení §-ov 60 - 65  stavebného zákona. Vydáva sa na základe žiadosti stavebníka.

Vybavuje:

Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. posch.
Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková, 053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustiniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

Ing. Juraj Sad, PhD., 053/4152 324, juraj.sad(at)mestosnv.sk

 

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na:
 
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
 
 

 

Žiadosť musí obsahovať:

  • spolu s prílohami náležitosti, uvedené v § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.:
  • projektovú dokumentáciu (2, príp. viac vyhotovení), spracovanú v rozsahu, ktorý je uvedený v § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Prílohy k žiadosti:

  • Situácia osadenia stavby do terénu s vyznačením napojenia na komunikácie a   inžinierske siete v mierke 1:200 , 1:500 - 2 x;
  • Projektová dokumentácia stavby 2 x, statický posudok (kontrolovateľný statický výpočet);
  • list vlastníctva (resp. doklad o inom práve k pozemku);
  • kópia z katastrálnej mapy;
  • doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi stavebného konania - uviesť aké.


Sadzobník správnych poplatkov, dokument PDF