Mestské zastupiteľstvo

Všeobecné ustanovenia

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o návrhy:

Na prerokovanie vecí mesta môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

Práva a povinnosti poslancov mestského zastupiteľstva

Poslanec mestského zastupiteľstva (ďalej len poslanec) je povinný najmä:

Mandát poslanca zaniká v týchto prípadoch:

Poslanec je oprávnený najmä:

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena v zmysle Zásad o odmeňovaní schválených MsZ.

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov. To platí i o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy, alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom pomere, mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.