Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamospráva > Mestské výbory

Mestské výbory

Všeobecné ustanovenia

V zmysle § 23, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zriaďuje mesto Spišská Nová Ves mestské výbory.

Počet výborov, zriadených v meste Spišská Nová Ves je 9.

Poslanci Mesta Spišská Nová Ves pôsobia v týchto mestských výboroch:

 • Mestský výbor číslo 1 - Novoveská Huta,
 • Mestský výbor číslo 2 - sídlisko gen. Svobodu,
 • Mestský výbor číslo 3 - Ferčekovce,
 • Mestský výbor číslo 4 - sídlisko Mier,
 • Mestský výbor číslo 5 - sídlisko Západ,
 • Mestský výbor číslo 6 - staré mesto (juh),
 • Mestský výbor číslo 7 - staré mesto (východ),
 • Mestský výbor číslo 8 - staré mesto (sever),
 • Mestský výbor číslo 9 - Telep, Modrý vrch.

Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva, odborníci a občania bývajúci v územnom obvode výboru. Počet členov mestského výboru je najviac 9.

Výbory reprezentujú obyvateľov územného obvodu a podieľajú sa na samospráve mesta. Dôležité rozhodnutia týkajúce sa územného obvodu, najmä zmeny územného plánu obvodu možno vykonať len so súhlasom výboru.

Výbory majú svoje pôsobisko, kde zasadajú a zabezpečujú styk s občanmi svojho územného obvodu.

Výbor:

 • zabezpečuje úlohy zverené mu orgánmi mesta,
 • organizuje účasť občanov na riešení úloh rozvoja mesta,
 • uplatňuje potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta,
 • organizuje dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti územného obvodu s pôsobnosti MsV,
 • obhospodaruje jemu vyčlenené priestory, vývesné skrinky tak, aby slúžili čo najširšiemu styku s občanmi a poskytovali potrebné informácie pre obyvateľov územného obvodu.

Predsedom mestského výboru je spravidla poslanec mestského zastupiteľstva. Predsedov a podpredsedov mestských výborov schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Predseda zastupuje výbor navonok, riadi a organizuje jeho prácu, zvoláva a riadi jeho schôdze a kontroluje plnenie prijatých opatrení, organizuje spoluprácu s orgánmi mesta a mestského zastupiteľstva.

Podpredseda zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu.

Gestor za Mestský úrad a zapisovateľ mestského výboru (zamestnanci Mesta – Mestského úradu) vykonávajú nevyhnutné administratívne práce výboru, zodpovedajú za prípravu rokovania a plnia ďalšie úlohy z poverenia výboru.

Deľbu činnosti medzi ostatnými členmi organizuje výbor na základe miestnych podmienok a potrieb so zreteľom na počet svojich členov a veľkosť územného obvodu.

Výbor prijíma opatrenie na základe hlasovania členov. Uznášania schopný je vtedy, ak je hlasovania prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Základnou metódou práce výboru je spoločné prerokúvanie dôležitých otázok a úloh na pracovných schôdzach a osobný styk s občanmi.

Pracovné schôdze výboru sa konajú podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Na prerokúvanie dôležitých otázok môže výbor zvolať vo svojom obvode verejné zhromaždenie občanov po schválení v MsZ.

Vzťahy medzi mestskými výbormi a orgánmi mesta a mestského zastupiteľstva sú nasledujúce:

 • Vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu: Mestské výbory plnia úlohy určené mu mestským zastupiteľstvom, predkladajú mestskému zastupiteľstvu iniciatívne návrhy na riešenie problémov a zabezpečovanie potrieb občanov územného obvodu.
 • Vo vzťahu k primátorovi: Primátor mesta koordinuje a usmerňuje prácu výboru, zvoláva podľa potreby predsedov výborov. Primátor má právo pozastaviť opatrenie výboru v prípade, že odporuje zákonu alebo všeobecne záväznému nariadeniu mesta. Primátor je povinný predložiť vec, v ktorej bol pozastavený výkon opatrenia výboru na jednanie mestského zastupiteľstva.
  Mestský výbor predkladá iniciatívne návrhy primátorovi na operatívne riešenie problémov občanov územného obvodu, ktoré spadajú do jeho kompetencie.
 • Vo vzťahu k mestskému úradu: Mestský výbor môže požadovať od organizačných útvarov mestského úradu ich odborné stanoviská, konkrétnu pomoc pri zabezpečovaní jeho potrieb a úloh.
 • Vo vzťahu ku komisiám mestského zastupiteľstva: Mestský výbor spolupracuje s komisiami, najmä pri prerokovaní rozpočtu mesta, pri riešení otázok sociálnej sféry, dopravy a životného prostredia.
 • Vo vzťahu k mestskej polícii: Výbor spolupracuje s mestskou políciou vo veciach verejného poriadku a ochrany životného prostredia.