Zasadnutie konané 16. 3. 2017

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2016

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení názvov ulíc v meste Spišská Nová Ves

7. Návrh na zavedenie miestneho poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z.

8. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – II. etapa – rozšírenie a doplnenie modernizovanej infraštruktúry verejného osvetlenia

9. Informácia o príprave realizácie rekonštrukcie miestnych komunikácií v Sp. Novej Vsi

10. Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

11. Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

12. Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha  11, Spišská Nová Ves

14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves

15. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

16. Správa o výsledku kontrol

17. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

18. Žiadost‘ o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Základnej školy pre žiakov s autizmom Sv. Maximiliána Mária Kolbeho do siete škól a školských zariadení Ziadost‘ o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Školského klubu detí sv. Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení
  
19. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Sp. Novej Vsi

20. Interpelácie, otázky poslancov

21. Záver