Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesOsobnosti a ocenenia mestaCena mesta > Štatút Ceny mesta

Štatút Ceny mesta

Štatút Ceny mesta

Štatút o udeľovaní „Ceny mesta" Spišská Nová Ves
v zmysle § 4 odst. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia
 

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu mesta, ako aj podnietiť aktivitu obyvateľov tohto mesta, vydáva v zmysle § 4 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. tento Štatút o udeľovaní „Ceny mesta" Spišská Nová Ves.

Článok 2
Podmienky pre udelenie ceny mesta

 1. Cena mesta sa udeľuje osobám a kolektívom za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti;
b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí;
c) záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

2. Cenu mesta možno udeliť:

a) kolektívu, ktorý viac rokov svojou prácou a aktivitou prináša trvalé hodnoty.
b) jednotlivcovi za dlhoročnú spoločensky významnú činnosť, ktorou sa výrazne zaslúžil o rozvoj a reprezentáciu mesta.

Článok 3
Predkladanie návrhov

1. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, občania mesta, spolky a iné verejné inštitúcie.

2. Písomne zdôvodnené návrhy na udelenie ceny mesta je potrebné doručiť kancelárii primátora mesta, najneskôr do 30. 12. príslušného kalendárneho roka.

Článok 4
Udelenie ceny mesta

1. Cenu mesta slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta. Udelenie ceny mesta sa zapisuje do Pamätnej knihy mesta a kroniky mesta.

2. Laureát ceny mesta obdrží pamätnú listinu s podpisom primátora a finančnú odmenu vo výške 500,- €.

3. Cena mesta sa udeľuje  1 x ročne.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

a) Podané návrhy na udelenie ceny mesta vyhodnotí mestská rada.
b) Vyhodnotený návrh na udelenie ceny mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
d) Evidenciu udelených cien mesta vedie kancelária primátora mesta.
e) Štatút nadobúda účinnosť dňom 1. 12.  2008, kedy zároveň stráca platnosť štatút s účinnosťou od 1. 1. 1996.

 

V Spišskej Novej Vsi,  28. 10. 2008

PhDr. Ján Volný
primátor mesta

 

Štatút Ceny mesta Spišská Nová Ves bol schválený uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi č. 416 dňa 6. 11. 2008.