Sociálne zariadenia

Občan, ktorý potrebuje sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si môže podať písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestskom úrade – oddelení sociálnych vecí.

Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Lekárska posudková činnosť

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. Pri sociálnej posudkovej činnosti sa posudzujú:

Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Žiadateľ, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení priamo u poskytovateľa, podľa vlastného výberu.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas

Vybavuje

Oddelenie sociálnych vecí, Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1