Dnes je 15.04.2024, meniny má Fedor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesPríspevkové a rozpočtové organizácie mesta > Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: (+ 421) 53/44 61 266

Fax: (+ 421) 53/ 41 77 201
E-mail:
domovdochodcov(@)ddsnv.sk
Web: www.ddsnv.sk

Riaditeľ
Ing. Štefan Šiška, tel. 053/41 77 202

Zástupca riaditeľa
Ing. Ján Kovalčík, tel. 053/41 77 203

Vedúca úseku zdravotného úseku
Mgr. Zdenka Pacáková, tel. 053/41 77 217

Vedúca sociálneho úseku
PhDr. Magdaléna Pekarčíková, tel. 053/41 77 214

Vedúca stravovacej prevádzky, Brezová ul. 32
Ľubica Gondová, tel. 053/41 77 225

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves, ktorá poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta SNV č. 1/2012 v nasledujúcej štruktúre:

 • zariadenie pre seniorov - pobyt na dobu neurčitú, kapacita 175 miest,
 • zariadenie opatrovateľskej služby - pobyt na dobu určitú, kapacita 18 miest.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

 • a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo

 • b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas:

 • plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení sa poskytujú tieto služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Konanie vo veciach sociálnych služieb a o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestskom úrade, oddelenie sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1 pre občanov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi. Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a zdravotného posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Výška úhrady za poskytované sociálne služby je určená podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby.

 • Potrebné formuláre a tlačivá je možné stiahnuť na www.ddsnv.sk