Dnes je 01.03.2024, meniny má Albín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Vybrané odkazyInformátor > Redakcia

Redakcia

INFORMÁTOR - IČKO
Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves 


Vydavateľ:

Mesto Spišská Nová Ves
IČO: 00329614


Registrácia:


        č. 5/91 zo dňa 15. 11. 1991
        vydaná Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, právnym oddelením

Evidenčné číslo:

        MK SR - EV 3527/09

        ISSN 1339 - 049X

Vedúca redakčnej rady:

Ing. Andrea Jančíková

Redakčná rada:

Ing. Marcela Baluchová
Edita Gondová
Tomáš Repčiak
Michaela Kriváňová
Miloslav Bdžoch

Patrik Petruška

 

Adresa redakcie:

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7

Radnica, I. poschodie vpravo
052 70  Spišská Nová Ves

Redakcia nezodpovedá za obsah doručenej inzercie, vyhradzuje si právo doručené príspevky upraviť, skrátiť alebo aj neuverejniť.

Nevyžiadané materiály a fotografie nevraciame.


Kontakty:

T.: 053/417 66 13, e-mail: andrea.jancikova(at)mestosnv.sk,
T.: 053/417 66 27, e-mail: marcela.baluchova(at)mestosnv.sk
T.: 053/417 66 22, e-mail: edita.sykorova(at)mestosnv.sk
T.: 053/417 66 24, e-mail: tomas.repciak(at)mestosnv.sk


Redakčná uzávierka:

15. deň v kalendárnom mesiaci

V prípade, že deň redakčnej uzávierky pripadne na víkend (sobotu, nedeľu), sviatok alebo deň pracovného pokoja - posledným dňom na podanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň.


Vychádza:


        1 x mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci

Náklad:

13 700 výtlačkov

Vydávané a rozširované na území mesta Spišská Nová Ves.
Nepredajné.


Sadzba, grafická úprava:

        
Ivan Sokolský

Výroba, tlač:

       PROGRUP SK, s. r. o.