Dnes je 01.03.2024, meniny má Albín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Vybrané odkazyBanícky spolok SpišAktuality > Plán činnosti v roku 2021

Plán činnosti v roku 2021

Kalendárium 2021

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ SPIŠSKÁ NOVÁ VES

 

Návrh pre Valné zhromaždenie

KALENDÁRIUM  ČINNOSTI  NA  ROK  2021

 

A. PRACOVNÉ AKTIVITY

 

1. Uskutočniť valné zhromaždenie OZ Banícky spolok Spiš (ďalej BSS) spojené s voľbou vrcholových orgánov v Multifunkčnom centre v Spišskej Novej Vsi.                    

     T:  23. februára 2021

 

2. Podniknúť kroky pre zriadenie a registráciu Banskej múzejnej expozície (múzea) v priestoroch Multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi na základe nájomnej zmluvy s mestom Spišská Nová Ves.

     T: do valného zhromaždenia BSS

 

3. Pripraviť zmenu stanov Baníckeho spolku Spiš, ktorou sa upraví pôsobenie spolku v oblasti zriaďovania a činnosti banskej múzejnej expozície. Zmenu (doplnok stanov) predložiť na registráciu Ministerstvu vnútra SR.

     T: do valného zhromaždenia BSS a po schválení zmeny

 

4. Pripraviť koncepciu a na jej základe vybudovať Banskú muzeálnu expozíciu Spišská Nová Ves pozostávajúcu z interiérovej časti v priestoroch Multicentra a exteriérovej časti v jeho okolí. Pripraviť slávnostné otvorenie.

     T: v priebehu roka 2021

 

5. Presadzovať zámer BSS zatraktívniť existenciu a využitie banskej expozície v priestoroch Multicentra v Spišskej Novej Vsi na základe vypracovaného projektu.

      T: v priebehu roka 2021

 

6. Dokončiť vonkajšiu banskú múzejnú expozíciu banských dopravných zariadení v exteriéri Multicentra.

      T: jún 2021

 

7. V rámci výstavby interiérovej časti múzejnej expozície pripraviť osobitnú stálu výstavu „Banská doprava v regióne Spiš“.

    T: jún 2021

 

8. Pokračovať v sústreďovaní a doplňovaní inventarizačných zoznamov knižného fondu, starých banských máp, dokumentov, správ, výpočtov zásob, fotodokumentácie a inej dokumentácie banskej činnosti na Spiši ako súčasti archívu BSS.

       T: stály

 

9. Priebežne dopĺňať už jestvujúce časti muzeálnej expozície o nové exempláre artefaktov získané akvizičnou činnosťou (darom). Viesť a dopĺňať inventárne zoznamy a požadovanú dokumentáciu podľa zákona o múzejníctve.                       

      T: stály

 

10. Organizovať v Multifunkčnom centre tradičný cyklus prednášok pre členov BSS a verejnosť s baníckou, spoločenskovednou, alebo prírodovednou tematikou.      

     T: každý utorok v treťom týždni mesiaca roku 2021, okrem júla a augusta

 

11. Spolupracovať so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskou baníckou spoločnosťou, Spišským dejepisným spolkom, regionálnymi múzeami, Slovenskou banskou komorou a štátnou banskou správou pri riešení aktuálnych problémov v baníctve a v banskej legislatíve s dôrazom na tému „Surovinová politika Slovenskej republiky“ a zachovávania banských tradícií.

     T: v priebehu roka 2021

 

12. Spolupracovať s mestom Spišská Nová Ves pri koncipovaní a realizácii projektu využívania Banskej múzejnej expozície v Multicentre a iných banských technických pamiatok a múzejných expozícií na Spiši ako produktu náučnej turistiky v rámci regionálneho rozvoja.

    T: v priebehu roka 2021

  

13. Aktívne sa zapojiť a spolupracovať participatívnym prístupom na zostavení Integrovanej územnej stratégie a integrovaných územných investícií Košického samosprávneho kraja v programovom období 2021-2027 v rámci operačného programu Slovensko. Prostredníctvom Kooperačnej rady príslušnej komory Rady partnerstva predkladať projekty v oblasti baníctva a rozvoja cestovného ruchu na Spiši pre zabezpečenie ich priameho financovania Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR.

     T: v priebehu roka 2021

 

14. Pripraviť a slávnostne uviesť ďalšiu z osobností na stenu slávy spišského baníctva v Multicentre.

    T: október 2021

 

15. Organizačne a finančne podporovať činnosť Baníckeho spevokolu pri BSS podľa ním vypracovaného plánu činnosti, zapájať ho do jednotlivých spoločenských aktivít  usporiadaných BSS.

     T: priebežne počas roka 2021

 

16. Spolupracovať so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska na projekte Slovenská banská cesta, zabezpečovať účasť zástupcu BSS na zasadaniach odbornej komisie  tohto projektu.

    T: priebežne

 

17. V rámci programu „Obnovme si svoj dom“ Ministerstva kultúry SR realizovať projekt výskumu a vydania 6. dielu publikačnej edície „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši, VI. časť – Smolník, Smolnícka Huta, Úhorná“.

    T: priebežne v roku 2021

 

18. Pripraviť ďalšie čísla tlačeného občasníka „Banícke slovo Spiš“ s cieľom pripomínať si tradíciu baníctva na Spiši.

    T: priebežne v roku 2021, minimálne 2 čísla

 

19. Priebežne aktualizovať internetovú stránku BSS umiestnenú na stránke Mesta Spišská Nová Ves, rozšíriť o internetovú formu občasníka „Banícke slovo Spiš“.     

     T: minimálne raz za štvrťrok

 

20. Viesť a pravidelne dopĺňať Kroniku činnosti BSS. Ako jej súčasť viesť aj záznamy o účasti a vystúpeniach Baníckeho speváckeho zboru na spoločenských udalostiach.                                   

      T: priebežne

 

21. Do časopisu Montanrevue pripraviť profilový článok o vybranej spišskej baníckej obci a ďalšie príspevky o významných osobnostiach spišského baníctva v minulosti a odborné články s inou problematikou. Články uverejňovať aj v iných periodikách.

    T: priebežne

 

22. Uskutočňovať zasadania výboru BSS s účasťou zástupcov revíznej komisie  pravidelné raz mesačné v druhý utorok kalendárneho mesiaca s cieľom riešiť programové, technické, organizačné, finančné a propagačné záležitosti Baníckeho spolku Spiš.

   T: 12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 11.5., 8.6., 13.7., 10.8., 14.9., 12.10., 9.11., 14.12. 2021

 

 

B. SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

 

1. Zabezpečiť účasť zástupcov BSS a Baníckeho spevokolu na stretnutí banských miest a obcí Slovenska v Rožňave.

     T: po určení organizátormi

 

2. Zabezpečiť účasť zástupcov BSS na stretnutí banských miest a obcí Českej republiky.

     T: po určení organizátormi

 

3. Pre členov BSS, ich rodinných príslušníkov a pozvaných hostí zorganizovať oslavy Dňa baníkov, geológov a energetikov.

     T:  september 2021

 

4. Zabezpečiť účasť zástupcov BSS a Baníckeho speváckeho zboru na podujatiach partnerských baníckych organizácií a na iných baníckych a kultúrnych podujatiach.                                        

     T: priebežne

 

5. Zabezpečiť účasť zástupcov BSS na stretnutiach baníkov s predstaviteľmi štátu, so štátnou správou a na zasadaniach celoslovenských baníckych organizácií. Presadzovať myšlienky revitalizácie baníctva a zlepšenia jeho legislatívneho a spoločenského postavenia na Slovensku.                 

     T: priebežne počas roka 2021

 

6. Zabezpečiť účasť delegátov výboru BSS na valnom zhromaždení Združenia baníckych cechov  a spolkov Slovenska.

    T: po určení organizátormi

 

7. Organizačne zabezpečiť Barborské slávností 2021 v Spišskej Novej Vsi spojené so slávnostným skokom cez kožu.                                                                

     T:  decembra 2021

 

8. Usporiadať nesúťažnú prehliadku baníckych spevokolov z regióna Spiš v spolupráci s inštitúciami pôsobiacimi v meste Spišská Nová Ves.

    T: letné mesiace 2021

 

 

C. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTÍ

 

1. Zaregistrovať Banícky spolok Spiš u notára na poberanie podielu z daní fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

    T: podľa § 50 cit. zákona.

 

2. Zabezpečiť čo najviac fyzických a právnických osôb ochotných poukázať podiel zaplatenej dane v prospech Baníckemu spolku Spiš.

   T: do konca marca 2021 (fyzické osoby) resp. do konca apríla 2021 (právnické osoby)

 

3. Vzhľadom na prekročený limit zverejniť v Obchodnom vestníku spôsob použitia finančných prostriedkov z podielu daní fyzických a právnických osôb.

   T: podľa zákona