Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves

Aktuality

Marec 2021

Vážený pán predseda, vážení zástupcovia vedenia baníckych a hutníckych spolkov, cechov, baníckych bratstiev, občianskych združení a neziskových organizácií, vážení kolegovia baníci, geológovia a hutníci, bergkameráti, členovia a partneri,

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska ako Organizátor pripravuje 2. ročník fotografickej súťaže MONTÁNNA FOTOGRAFIA 2021 s plánovaným termínom spustenia súťaže 1. júna 2021.

Dovoľujeme si Vás osloviť a ponúknuť Vám partnerstvo v predmetnej súťaži. 

V rámci partnerstva by sme očakávali od Vás poskytnutie vecnej ceny pre autorov ocenených fotografií v jednotlivých súťažných kategóriách, napr. knižná publikácia, voľná vstupenka, pobyt, suvenírový alebo spomienkový predmet a pod.

Ako Organizátor Vám vieme zabezpečiť Vašu propagáciu formou uvádzania Vášho loga partnera s jasným uvedením informácie o partnerstve počas celej doby propagácie súťaže, pri plánovaných výstavách ocenených fotografií a v oficiálnom katalógu súťaže. 

 

Dovoľujeme si vysloviť presvedčenie, že našej ponuke vyhoviete a tým prispejete k propagácii bansko-historického dedičstva, čo je hlavným cieľom súťaže.

Prosíme o spätnú väzbu do 15.04.2021.

S pozdravom Zdar Boh!

                                                                                 RNDr. Lenka Lepeňová, PhD.

                                                                                výkonná tajomníčka Združenia

 

 

Február 2021

 

Vážení členovia a priatelia Baníckeho spolku Spiš.

Vedenie Baníckeho spolku Spiš sa rozhodlo vydať 2. číslo občasníka „Banícke slovo. Pre zvýšenie kvality občasníka sa BSS spolu s redaktorom občasníka  PhDr. Jánom Volným, PhD. rozhodli osloviť širšiu banícku verejnosť. Na základe uvedeného Vás prosíme o príspevky do občasníka, prípadne o návrhy na to, aké príspevky by mali byť publikované v 2. čísle občasníka.

Príspevky a návrhy prosíme zaslať do 28. februára na E mail:

daniel.jozef(at)gmail.com

Srdečná vďaka                                                              Banícky spolok Spiš

 

Zahraničný ohlas k publikáciám Baníckeho spolku Spiš
„Technické banícke a hutnícke pamiatky Spiša“

 

Banícky spolok Spiš v predošlých rokoch pripravil a vydal 5 publikácií „Technické banícke a hutnícke pamiatky Spiša“. Jednotlivé publikácie boli venované významným baníckym a hutníckym ložiskovým oblastiam Spiša, akými sú Spišská Nová Ves s okolím, Gelnica s okolím, Severozápadný Spiš, Slovinky, Krompachy a Kluknava, Rudňany, Poráč a Markušovce. Najbližším cieľom spolku je publikácia „Smolník, Smolnická Huta a Uhorná“.

Uvedené publikácie si všimli i banský odborníci v Maďarsku a  v publikáciách Bányászattörténeti Közleményekben ( Spravodaj o histórii baníctva) uverejnili recenzie a články, ktoré hovoria i o baníckych publikáciách  zo Slovenska. Autorom publikácií je  Sandor Hadobás z Rudabanye, ktorý organizuje a uskutočňuje výskum histórie baníctva pre Maďarsko ako celku, zber, spracovanie, prezentácia, publikovanie, budovanie a udržiavanie kontaktov s maďarskými a zahraničnými inštitúciami a odborníkmi v baníctve a príbuzných profesiách.

Z recenzií starších publikácií technických pamiatok uvádzame záver: Záverom môžeme konštatovať, že autori obdobne ako u predchádzajúcich zväzkov aj tentokrát vykonali prácu, ktorá vyplňuje medzeru v našich poznatkoch, vďaka čomu sme získali dobre zdokumentovaný, spoľahlivý prehľad o banských a hutníckych pamiatkach ďalších oblastiach Spiša. S nevšedným záujmom očakávame, plánovaný ďalší  zväzok publikácie“.

V poslednom období v publikácií CÚjabb hazai és külföldi bányászattörténeti  kiadványok

(Nové publikácie histórie baníctva doma i v zahraničí) autor, okrem textu, uvádza i súpis publikácií, ktoré boli v posledných rokoch publikované a to nielen v Maďarsku, ale i na Slovensku.  Z uvedeného článku uvádzame: „Od spustenia časopisu v roku 2006 sme sa snažili prezentovať najnovšie diela o banskej histórii. Samozrejme, všetky knihy nemohli byť zahrnuté do publikácií, ale popísali sme najdôležitejšie a najzaujímavejšie diela. V posledných rokoch sme však uverejnili menej recenzií. V dôsledku toho sme neboli schopní upriamiť pozornosť našich čitateľov na mnoho cenných a užitočných kníh, hoci informovanie týmto smerom bolo jednou z našich najdôležitejších úloh. Aby sme trochu splnili toto očakávanie, rozhodli sme sa zverejniť aspoň opisy názvu (niekedy poznámky) nedávno uverejnených publikácií, ktoré, hoci nie sú náhradou za prezentáciu, môžu zvýšiť záujem o históriu baníctva.. Dúfame, že naša kompilácia bude prínosom pre záujemcov aj profesionálov“.

V článku sú uvádzané niektoré zaujímavé publikácie z maďarskej literatúry, ale i publikácie slovenské, a to:

Peterec, Dušan: Solivar. História ťažby a spracovanie soli. Košice,2013,

Jozef Vozár: Denník princa Leopolda z cesty do stredoslovenských banských miest roku 1764,

Turčan, Tibor – Gašpar, Ján: Banícká a hutnícká minulosť Slovenska na starých pohľadniciach. Košice, 2015,

Herčko, Ivan: Banská Štiavnica na starých pohľadniciach. Bratislava 2017,

Blišťan, Miroslav – Kacvinský, Ciril – Šarík, Anton (összeáll.): Banícká obec Rudňany, 2017,

Kopernický, Peter Atmosférický stroj Isaaca Pottera. Nová Baňa 2017,

Jančura, Marián – Patera, Lukáš: Dejiny baníctva obce Slovinky. Spišská Nová Ves , 2017,

Hronček, Pavol et. al.: Dejiny ťažby nerastných surovín v lomoch a ich použitie na územi Slovenska, Košice 2018,

Čelko, Mikuláš et al.: Banská Belá v premenách času. 2018,

Baláži, Milan: Baníctvo a Spíš vo fotografii. Spišská Nová Ves, 2018,

Belláková, Eva: Architektúra historických železiarni na Slovensku 1815-1948. Bratislava 2018,

Šurinová, Lucia: Pezinské baníctvo v XX. storočí. Pezinok [Bazin], 2018,

Lepeň, Ivan- Krchnáková, Lucia- Jokl, Peter: Vyhnianske bane- zabudnutá história. 1326- 1947, 2019,

Jančura, Marián: Hnilčik. Sprievodce tajomstvami podzemia. Spišská Nová Ves, 2019,

Kráľ, Jozef et al.: Veľká kniha o marianskej bridlici. Marianka, 2019,

Jančura, Marián: Technické pamiatky spojené s baníckou a hutníckou činnosťou na Spiši – V. časť. Rudňany, Poráč, Markušovce. Spišská Nová Ves, 2020.“

     V závere článku autor HADOBÁS SÁNDOR  uvádza: „Na záver chcem povedať, že napriek úpadku, alebo zániku podzemnej ťažby rúd a uhlia pred desaťročiami, je stále veľký záujem o minulosť a tradície baníckeho  priemyslu, a to od historikov a technických odborníkov, ako aj od širokej verejnosti. Dôkazom toho je aj bohatá knižná činnosť, na ktorú sme upriamili pozornosť.

                                                                                    Ing. Jozef Daniel

Január 2021


Nové banícke publikácie.

 

1. Banícke uniformy

Publikácia vznikla v autorskej koncepcii Zuzany Denkovej, zapĺňa biele miesto v poznaní rozmanitosti kultúrno – historických hodnôt baníetva. Autorka komplexne spracovala doposiaľ nepovšimnutú tému odievania baníkov a na 280 stranách zhŕňa a prezentuje výsledky dlhodobého výskumu. Banícky odev analyzuje a hodnotí v časovom vývoji. 

Kniha Banícke uniformy v cene 5,- eur bude dostupná v Informačnom centre na Námestí Sv. Trojice č. 6, Banská Štiavnica a na predajných miestach expozícií Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. V prípade záujmu knihu zasielame aj poštou, kontaktujte nás prostredníctvom iniciativazazivemesto(at)gmail.com.  

 

 

2. Nová kniha o Dobšinej

 Banská a hutnícka činnosť v okolí Dobšinej

 

V  prvej časti knihy, sú dve básničky „Grubenfee“  a „Glick Auf“, s ich prepisom do nemčiny a básnicky aj do slovenčiny, Dozviete sa kto boli osadníci  „Bulineri“, ktorí sa prisťahovali v 13. a 14. storočí do Dobšinej.

V druhej časti knihy sú prezentované mnohé nové údaje o banskej a hutníckej  činnosti formou mapových a fotografických dokumentov v počte 152 (121 je farebných),  s vysvetľujúcim komentárom o tejto činnosti okolí Dobšinej. . Fotografiami sú zobrazené ťažené rudy a v detailnom zobrazení nádherné sekundárne minerály v starých banských dielach. Z banských diel sa podarilo zachrániť a fotograficky dokumentovať i rôzne náradia a pomôcky, ktoré sa vtedy pri razení štôlní používali.

 

Záujemcovia o kúpu knihy v cene 22 Eur + poštovné

kontaktujte tel. na  čis. :                                     0905 730 687

alebo elektronicky na:                    mariana.rozloznikova(at)gmail.com.

tiež na autora knihy:                           rozloznik.o(at)gmail.com

  

alebo kontaktovať vydavateľa na TIC Dobšiná, ktoré ju v tej istej cene predáva

http://www.dobsina.sk/knihy-mapy-a-suveniry.phtml?id3=84821).

 

  

Vážení členovia a priatelia Baníckeho spolku Spiš.

  

Na začiatku Nového roka 2021, ktorý je 14 rokom činností BSS, Vám vedenie spolku všetkým praje, aby ste boli v prvom rade zdraví, šťastní a spokojní v kruhu svojich najbližších. Nech sa nám všetkým  darí objavovať vnútorný pokoj, pretože len tak ho dokážeme rozdať i ostatným.

Pred pár dňami sme ukončili rok 2020, jeden z najťažších našich rokov tak v rodine, práci i v činnosti spolku. Celý svet prežíva túto krízu, ktorá postihla každého jedného z nás. V minulom roku sa ukázalo, že hoci dokážeme mnoho vo všetkých oblastiach ľudskej činností, stále sa nevieme rýchle a účinne ubrániť neviditeľnému vírusu - koronavírusu.

Preto rok 2020 bol i v spolkovom živote Baníckeho spolku Spiš značne poznačený prítomnosťou pandémie COVIDu – 19. Zatvorenie výstavných priestorov znemožnilo uskutočniť plánované výstavy. V závere roka sa nemohli uskutočniť ani plánované prednášky, ako i ďalšie plánovité aktivity (napr. Barborské slávností), ktoré si spolok uložil prijatím Kalendária na rok 2020.

Začal sa rok 2021 a my veríme, že sa nám podarí v spoločností konečne prekonať koronavírus, a že sa nám zdarne bude dariť plniť úlohy Kalendária 2021, ktorý chceme predložiť na Valnom zhromáždení spolku na 2021, na ktorom budene voliť, v zmysle stanov spolku, i nové predsedníctvo spolku.

 V prvom rade však musí spolok definitívne doriešiť otázku „Baníckej expozície Spiša“, a tým i činností spolku v priestoroch „Banícko – energetického centra Barborka“.

Predsedníctvo BSS Vám  predkladá návrh „Kalendária na rok 2021“ s tým, že očakávame pripomienky, ako i ďalšie návrhy na činnosť spolku, čo očakávame na E-mail: banicke.centrum.snv(at)gmail.com, prípadne osobne.

Vážení členovia  a priaznivci spolku,

                                                               dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali  za vašu prácu, priazeň a ochotu v predošlých rokoch, za množstvo úspešných akcií pre  dobrú činnosť spolku.

Dovoľte nám ,  aby sme Vám pre rok 2021 zaželali hlavne pevné zdravie, pohodu a radosť z dobre vykonanej práce, so želaním, aby bolo možné splniť všetky úlohy, ktoré Vám priložene prekladáme pre Vaše posúdenia.

                                                                                                        ZDAR  BOH !

December 2020

 

 

Vážení členovia a priaznivci Baníckeho spolku Spiš.

Sviatky pokoja, lásky, porozumenia, najkrajšie sviatky v roku, čarovný čas Vianoc, je za dverami. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.  Pripravujeme dobroty na štedrú večeru, vyzdobujeme stromček a balíme darčeky. Predsviatočné prípravy ustanú, a my by sme si mali  sadnúť k spoločnému sviatočnému prestretému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Tohtoročné sviatky však budú iné ako po iné roky. Povolené  stretnutia sú len v úzkom kruhu.

Tento rok, poznačený koronavírusom  bol pre nás všetkých neľahkým obdobím, kedy sme sami častokrát siahali aj na dno svojich síl. Celý svet prežíva túto krízu, ktorá postihla každého jedného z nás. No nesmieme zabúdať na to, že po každej zime príde jar, že vyjde hrejivé slnko, že sa podarí prekonať  i toto nepriaznivé obdobie, ako sa podarilo prekonať podobné situácie Slovákom i v historických dobách. Napriek všetkému, čo sa deje buďme naďalej ľuďmi, ktorí si s láskou i v tejto ťaživej situácií  pomáhajú.

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás, i v tomto neľahkom období, znamená začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2021 chceli uskutočniť v súkromnom, pracovnom i spolkovom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli, alebo nemohli urobiť. Rok 2020 bol i v spolkovom živote Baníckeho spolku Spiš poznačený prítomnosťou pandémie COVIDu – 19. Zatvorenie výstavných priestorov znemožnilo uskutočniť plánované výstavy. V závere roka sa nemohli uskutočniť ani plánované prednášky.

Rok 2020 bol i rokom ďalších veľkých problémov. Bolo to napr. nedostatok finančných prostriedkov pri zriadení vonkajšej expozície, čo spolok riešil i vyhlásením zbierky na tento účel. Veľkým problémom pre spolok bolo ukončenie a vypovedanie zmluvy STM Košice o Baníckej expozícií Spišská Nová Ves. Veríme, že táto nepríjemná a nečakaná situácia sa v krátkom čase dorieši,  že expozícia bude prístupná pre školy, občanov i návštevníkov mesta,  o čom Vás budeme informovať.

V poslednom období sa BSS podarilo vydať 1. číslo občasníka „Banícke slovo“, ktoré sme dali i na náš WEB. Ďalšie číslo 2 by sme chceli vydať k Valnému zhromaždeniu 2021, ktoré veríme, že budeme môcť uskutočniť 23.2.2021.  Taktiež veríme, že sa nám podarí uskutočniť všetky úlohy, ktoré v súčasností pripravujeme do „Kalendária 2021“.

Pri tejto príležitosti vám chceme, vážení členovia  a priaznivci spolku, poďakovať za vašu prácu a priazeň  v tomto roku, za množstvo vykonanej práce pri fungovaní činností spolku. Preto nám dovoľte,  aby sme Vám zaželali radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov 2020.

Do Nového roku 2021 Vám želáme aby sme sa rozlúčili s COVIDom - 19, aby sa splnili všetky Vaše a naše priania, očakávania a predsavzatia, aby sme mali  pevné zdravie, pohodu a úspechy v práci i v spolku.

ZDAR  BOH !

 

Vyšlo 1. číslo občasníka „BANÍCKE SLOVO“

(pdf)

 

 

Príhovor predsedu združenia baníckych spolkov a cechov Slovenka

Vážený pán predseda, vážení zástupcovia výborov a rád baníckych a hutníckych spolkov, cechov, bratstiev, občianskych združení a neziskových organizácií, spektábiles, honorábiles, vzácni partneri a bergkameráti, akademickí funkcionári, 

dovoľte mi v mene výkonného výboru Združenia pripomenúť nám spoločne sviatok patrónky baníkov sv.Barborky a v tomto už od dnes zimnom decembrovom čase srdečne Vám zapriať  príjemné predvianočné dni. 

Zároveň určite si viacerí pripomíname akurát v piatok 4.12. na tradičné akademické Barbory v Košiciach, spolkové v Spišskej Novej Vsi a v Pezinku a ďalších spolkoch, ale hlavne aj na slávnych semestrov organizátorov a najslávnejšie prezídiá, aj keď máte dnes oddychovku, ďakujeme za Vaše a naše spoločné pekné šachtágy.

 

Prajem Vám veľa zdravia, šťastia a pekné chvíle v kruhu najbližších.

 

Aj pri tejto chvíli poprosíme svätú Barboru, aby ochraňovala slávny banícky stav!

 

S úctou a našim srdečným pozdravom Zdar Boh!

SIng. Erik Sombathy

predseda Združenia

 

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

Kammerhofská 20

969 01 Banská Štiavnica

Slovenská republika