Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Postup občana v prípade mimoriadnej udalosti

Postup občana v prípade mimoriadnej udalosti

Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.

Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

POŽIAR - 112, 150

 • Pokúste sa požiar uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami (hasiaci prístroj, deka, piesok ...), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. V prípade jeho ďalšieho šírenia ohláste vzniknutý požiar hasičskej jednotke.
 • Vykonajte opatrenia na záchranu osôb a majetku.
 • Uzavrite dvere, resp. iné druhy uzáverov, prívodov horľavých kvapalín a plynov, vypnite prívod el. prúdu, zemného plynu a pod. v byte alebo na stúpačke v objekte.
 • Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.

POVODEŇ - 112, 159

 • Hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia.
 • Pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,  čerpadlá, vzájomne si poskytujte pomoc.
 • Upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda.
 • Pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat, pripravte si evakuačnú batožinu.
 • Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, pripravte si automobil na použitie.
 • Po povodni zdokumentujte škody ohľadom ich náhrad pre poisťovne a štátne orgány.
 • Vykonajte dezinfekciu vnútorných priestorov a predmetov za účelom zabránenia možného vzniku ochorení.

VETERNÁ SMRŠŤ, SNEHOVÁ KALAMITA - 112, 150, 159

 • Nevychádzajte z objektov, zdržujte sa v ich prízemných častiach, vykonajte nevyhnutné opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na majetku.
 • Uzavrite okná a dvere na objekte, zabezpečte veci, ktoré by mohla smršť strhnúť a poškodiť ako pergoly, altánky, roztvorené slnečníky, provizórne prístrešky...
 • Pripravte si nádoby na zachytávanie vody v bytoch v prípade poškodenia strechy.
 • Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.
 • Zdokumentujte škody ohľadom ich náhrad pre poisťovne.

ÚNIK NEBEZPEČNEJ LÁTKY - 112, 150

 • Zostaňte vo vnútri objektu, prípadne sa ukryte v dostupnom úkryte.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu.
 • Pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela.
 • Zapnite rozhlas, televíziu a sledujte mestské vysielanie, riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Pripravte si evakuačnú batožinu.
 • Poskytnite pomoc chorým, postihnutým a starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru.
 • Budovu opustite len na pokyn.

DOPRAVNÁ NEHODA S ÚNIKOM NEBEZPEČNEJ LÁTKY - 112, 150, 155, 158

 • Odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek.
 • Ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou.
 • Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku.
 • Nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované.
 • Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.

Vždy platí

 • Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
 • Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
 • Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.),
 • po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

 • Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén.
 • Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, alebo z mobilnej stanice mestskej polície.

VŠEOBECNÉ  OHROZENIE

 • Varovanie obyvateľstva pri ohrození, alebo pri vzniku a možnom rozšírení mimoriadnej udalosti.
 • 2-minútový kolísavý tón sirén.

OHROZENIE  VODOU

 • Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody.
 • 6-minútový stály tón sirén.

KONIEC  OHROZENIA 

 • Koniec ohrozenia, alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
 • 2-minútový stály tón sirén bez opakovania.

RIADENIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Mesto vykonáva záchranné práce na záchranu životov, zdravia a majetku občanov. V súčinnosti s obvodným úradom a hasičským a záchranným zborom zabezpečuje:

 • materiálnu pomoc - vrecia, piesok, lomový kameň, zeminu, nepremokavé plachty, náhradné zdroje...
 • špeciálne mechanizmy - bágre, nakladače, vyklápacie autá, žeriavy, plošiny, buldozér, traktory, snehové pluhy, píly...
 • evakuáciu obyvateľstva - s dočasným ubytovaním, stravovaním a  zdravotnou starostlivosťou,
 • sumarizáciu vzniknutých povodňových škôd na majetku právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb - občanov, ktorú predkladá  obvodnému úradu.

Postup mesta v prípade požiadavky na poskytnutie pomoci:

 • Na žiadosť o poskytnutie mechanizmov alebo materiálnej pomoci pre občanov mesto bude reagovať vyslaním hliadky mestskej polície, resp. odborného pracovníka z odboru výstavby alebo krízového riadenia, ktorí prehodnotia závažnosť situácie.
 • Po zohľadnení všetkých činiteľov - ochrany životov, zdravia občanov a záchranárov, možnosti nasadenia vhodnej techniky sa stanovia priority a postup záchranných prác pre daný úsek.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA, MIESTO, ADRESA

Integrovaný záchranný systém

112

Záchranná zdravotnícka služba

155

Hasičská a záchranná služba

150

Polícia

158

Mestská polícia

159

 

Miesto

Adresa

Číslo telefónu

Elektrárne - poruchy

Sp. Nová Ves

Elektrárenská ul. č. 2

0800 123 332

Plynárne - poruchy

Košice

Rozvojová ul. č. 6

0850 111 727

Vodárne - poruchy 

Sp. Nová Ves

Duklianska ul. č. 40

44 617 35

Okresné riaditeľstvo HaZZ

Sp. Nová Ves

Brezová ul. č. 30

44 222 22,

44 227 11

Nemocnica s poliklinikou

Sp. Nová Ves

Jánskeho ul. č. 1

44 244 44,

41 991 11

Okresné riaditeľstvo PZ

Sp. Nová Ves

Elektrárenská ul. č. 1

44 233 33

Mestskápolícia

Sp. Nová Ves

Školská ul. č. 1

44 220 32