Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť podaná žiadateľom

Žiadosť možno podať:

 • písomne do podateľne MsÚ alebo ústne na adresu mesta Spišská Nová Ves

Adresa podania žiadosti

Mesto Spišská Nová Ves
Mestský úrad (právny referát)
Šfefánikovo námestie č. 1
052 70 Spišská Nová Ves

(ak nie je žiadosť podaná na vzorovom formulári do žiadosti uviesť: „Žiadosť o poskytnutie informácie˝)

 • faxom - číslo faxu – 053/44 636 54
 • elektronickou poštou - e-mailová adresa: info(at)mestosnv.sk
 • žiadosť možno podať aj iným technicky vykonateľným spôsobom

Náležitosti žiadosti

Zo žiadosti musí byť zrejmé

 • že je určená mestu Spišská Nová Ves,
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Odstránenie nedostatkov žiadosti

 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti - mesto Spišská Nová Ves bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil, poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť,
 • ak napriek výzve mesta Spišská Nová Ves žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, mesto žiadosť odloží.

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií - dokument PDF