Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 8 2002 - o určení názvov nových ulíc v meste Spišská Nová Ves

VZN 8 2002 - o určení názvov nových ulíc v meste Spišská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie
                   Mesta Spišská Nová Ves
                            č. 8/2002
                     zo dňa 11.11. 2002
    o určení názvov nových ulíc v meste Spišská Nová Ves


     Mestské  zastupiteľstvo v  Spišskej Novej  Vsi na základe
$ 2b)  a  $  6  zákona  č.  369/1990  Zb.  O  obecnom zriadení
v platnom znení

                      s c h v a ľ u j e

           Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2002
    o určení názvov nových ulíc v meste Spišská Nová Ves


                            Čl. 1
                     Predmet nariadenia

     Všeobecné  záväzné  nariadenie  (ďalej  len "nariadenie")
určuje názov nových ulíc v meste Spišská Nová Ves nasledovne:
A. Názov ulice zakreslenej v prílohe č. 1 bude Jazdecká cesta.
B. Názov ulice zakreslenej v prílohe č. 2 bude Spišská.

     Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa ..............


                                   Ing. Karol Mitrík v.r.
                                       primátor mesta


Prílohy: 2x geometrický plán