Dnes je 20.03.2023, meniny má Víťazoslav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 6 2013 o poskytovaní dotacií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves

VZN 6 2013 o poskytovaní dotacií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 4 ods. 3, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3 a § 7 ods. 2, 4 a 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet nariadenia


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.

DRUHÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

§ 2
Všeobecné ustanovenia

 1. Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na účel vymedzený v § 3 tohto VZN.

 2. Výšku finančných prostriedkov na príslušný rok, určených na poskytovanie dotácií, schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves v rozpočte mesta.

 3. Dotácie mesto poskytuje  len ak sú vytvorené dostatočné finančné zdroje v rozpočte mesta. Ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta.

 4. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 3
Účel poskytovania dotácií

 1. Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi alebo pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

 2. Dotácia sa poskytuje na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov1).

 3. Všeobecne prospešné služby sú najmä:
  a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  c)  tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

§ 4
Podmienky poskytovania dotácií

 1.  Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý najmenej 10 % nákladov na financovanie účelu dotácie zabezpečí z vlastných zdrojov.

 2. Dotácia môže byť poskytnutá na základe písomnej žiadosti doručenej mestu.

 3. Písomná žiadosť musí obsahovať:
  a) meno a adresa, prípadne názov a sídlo žiadateľa, IČO;
  b) doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať činnosť, na ktorú má byť dotácia poskytnutá (napr. živnostenský list, zápis v obchodnom registri  a pod.);
  c) charakteristiku projektu, prípadne aktivity, na ktorú má byť dotácia poskytnutá, miesto a termín jej realizácie;
  d) prehlásenie, že žiadateľ nie je v likvidácii, v konkurze alebo že na neho nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
  e) predpokladané celkové náklady na usporiadanie aktivity - rozpočet;
  f) výšku požadovanej dotácie;
  g) bankové spojenie;
  h) predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvateľov;
  i) podpis žiadateľa;
  j) ďalšie náležitosti podľa druhu dotácie, požadované príslušným oddelením mesta na preukázanie spĺňania podmienok určených pre poskytnutie dotácie.

 4. O poskytnutí dotácie do 1 000 € rozhoduje primátor mesta na návrh dotačnej komisie. O poskytnutí dotácie nad 1 000 € rozhoduje Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves.

 5. Žiadateľ bude o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie informovaný písomne do 30 dní po rozhodnutí primátora, resp. schválení v mestskom zastupiteľstve.

 6. O poskytnutí dotácie musí byť uzavretá písomná zmluva.

 7. O poskytnutých dotáciách, o ktorých rozhodol primátor mesta bude predložená informácia mestskému zastupiteľstvu za I. polrok príslušného roka a za celý kalendárny rok pri záverečnom účte za príslušný rok.


§ 5
Zúčtovanie poskytnutých dotácií

 1. Príjemca dotácie vykoná ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie do 31. januára nasledujúceho roka, prípadne do 30 dní po ukončení jednorazovej akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá.

 2. Mesto je oprávnené vykonať kontrolu účelnosti použitia poskytnutých dotácií. K správe o vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov subjekt predloží kópiu účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia spĺňať náležitosti podľa zákona o účtovníctve a obsahovať potrebné prílohy (napr. dodacie listy, súpisy vykonaných prác, potvrdenia o prevzatí a pod.). Nevyčerpané prostriedky je príjemca povinný bezodkladne vrátiť na účet mesta a vykonať vyúčtovanie. Bližšie špecifikácie vyúčtovania finančných prostriedkov budú obsahom v písomnej zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.

 3. Ustanovenia osobitných právnych predpisov o spôsobe nakladania s prostriedkami poskytnutými podľa tohto nariadenia nie sú týmto nariadením dotknuté.2)

                                                             § 6

Sankcie

 1. Príjemca dotácie, ktorý použil dotáciu na iný účel ako bola poskytnutá, je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň od obdržania dotácie do vrátenia neoprávnenej použitej sumy, najviac do výšky poskytnutej sumy 3).

 2. Príjemca dotácie, ktorý nevyúčtuje dotáciu v stanovenom termíne je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % z poskytnutej dotácie za a každý aj začatý deň od omeškania až do dňa doručenia vyúčtovania dotácie.


TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia

§ 7
Zrušovacie ustanovenia

 1. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území mesta Spišská Nová Ves, novelizované Doplnkom č. 1, prerokovaným a schváleným MsZ Spišská Nová Ves dňa 12. 4. 2012.


§8
Účinnosť nariadenia

 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2013 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Spišská Nová ves od 26. 11. 2013.

 2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení na zasadnutí dňa 12. 12. 2013, uznesením č. 403/2013. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 13. 12. 2013 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014.

                                            PhDr. Ján Volný, PhD.
                                               primátor mesta

1) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3

2) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení neskorších predpisov   (Zákon o verejnom obstarávaní)

3) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.