Dnes je 28.03.2023, meniny má Soňa
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 3 2011 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

VZN 3 2011 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

v zmysle § 2b) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

                                                      s c h v a ľ u j e

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2011

o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

§ 1

Predmet nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje názov ulice v meste Spišská Nová Ves nasledovne:

            - názov novej ulice je - ulica Cintorínska, ktorá sa nachádza v časti súčasnej ulice Kollárovej od križovatky ulíc - Kollárova, J. C. Hronského a Železničná po križovatku súčasnej ulice Kollárovej s Markušovskou cestou. Grafické znázornenie je uvedené v prílohe.

                                                              § 2

Záverečné ustanovenia 

1.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves od 29. 3. 2011.

2.   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi dňa 14. 4. 2011 uznesením č. 38/2011, vyvesené na úradnej tabuli od 15. 4. 2011 do  30. 4. 2011 a nadobúda účinnosť dňom 30. 4. 2011.

                                       PhDr. Ján Volný, PhD.
                                         primátor mesta

                                                                                             

Príloha: Grafické znázornenie >>