Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 3 2010 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

VZN 3 2010 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves
č.  3/2010 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves -
dokument PDF

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi
v zmysle § 2b) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

s c h v a ľ u j e

 

Všeobecné záväzné nariadenie č.  3/2010
o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

 

§ 1

Predmet nariadenia

            Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje názov ulice v meste Spišská Nová Ves nasledovne:

            - názov novej ulice zakreslenej v prílohe bude Slnečné nábrežie.

§ 2

Záverečné ustanovenia

1.   Návrh  všeobecne  záväzného nariadenia  č. 3/2010  bol  vyvesený na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves od 8. 9. 2010.

2.   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi 23. 9. 2010, uznesením č. 762, vyvesené na úradnej tabuli do  11. 10. 2010  a nadobúda účinnosť dňom 8. 10. 2010.

                                                                                 PhDr. Ján Volný, PhD.
                                                                                        primátor mesta

 

Príloha: