Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 2 2008 - trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves

VZN 2 2008 - trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008 (dokument PDF), schválený Mestským zastupiteľstvom v Sp. Novej Vsi dňa 10. 12. 2009, vyvesený na úradnej tabuli 14. 12. 2009 a nadobudol účinnosť dňom 1. 1. 2010.

Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008 (dokument PDF), schválený Mestským zastupiteľstvom v Sp. Novej Vsi dňa 14. 4. 2011, uznesením č. 37/2011, vyvesený na úradnej tabuli 15. 4. 2011 a nadobúda účinnosť dňom 30. 4. 2011.

VZN č. 2/2008 Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi vydané podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa určuje

trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves.