Dnes je 01.03.2024, meniny má Albín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamospráva > Primátor mesta

Primátor mesta

Ing. Pavol Bečarik
Kancelária primátora:
Tel. 053/417 66 10, 417 66 11
Fax: 053/44 269 80
E-mail: pavol.becarik(at)mestosnv.sk

Adresa:
Mesto Spišská Nová Ves
Kancelária primátora
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Postavenie primátora

je v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č. 369/90 Zb.

Primátor

 • je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch,
 • v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom,
 • určuje organizáciu mestského úradu (organizačný poriadok, organizačnú schému), určuje a odvoláva svojho zástupcu (zástupcov),
 • schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy,
 • zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva mestskú správu,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • uschováva mestskú pečať,
 • používa mestské insígnie.