Dnes je 26.06.2024, meniny má Adriána
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 7. 6. 2012

Zasadnutie konané 7. 6. 2012

      V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
                             primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. zvoláva
        11.  riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
                                             7. júna 2012 o 8.00 hod.
                                vo veľkej zasadačke Mestského úradu,
                               Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves.

Program

1.    Otvorenie

2.    Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.    Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.    Návrh na schválenie programu rokovania

5.    Plnenie uznesení MsZ

 

6.    Predaj akcií Prima banka Slovensko, a. s., Žilina - dôvodová správa

 

7.    VZN mesta SNV č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zriaďovateľskej
       pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

8.    Štatút denného centra – klubu dôchodcov

9.    VZN č. 2/2012 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských
       zariadeniach

10.  VZN č. 3/2012  mesta Spišská Nová Ves o verejných detských ihriskách

11.  Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, SNV

12.  Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe SŠZ, SNV

13.  Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe CVČ Adam, Levočská
       14, SNV

14.  Prehľad o poskytnutých dotáciách v zmysle VZN č. 8/2008 za 1. polrok 2012

15.  Správa o výsledku kontrol

16.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2012

17.  Plán zasadnutí MsZ na 2. polrok 2012

18.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

19. Rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov v ZŠ

20. Prezentácia projektu alternatívneho vykurovania
21. Interpelácie, otázky poslancov
22. Záver