Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 6. 11. 2008

Zasadnutie konané 6. 11. 2008

Program:   

  1.  Otvorenie
  2.  Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
  3.  Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  4.  Návrh na schválenie programu rokovania
  5.  Štatút Ceny mesta
  6.  Zmeny a doplnky r. 2008 ÚPN mesta Spišská Nová Ves
- Zmeny a doplnky ÚP mesta - textová a grafická interpretácia
- Návrh uznesení MsZ k zmenám a doplnkom ÚPN mesta
- Návrh VZN č. 5/2000 vrátane doplnku č. 2/2008
- Komplexný urbanistický návrh - zmena IBV a rekreačná zóna Malé pole, Ferčekovce a doplnok IBV Červený jarok
- Návrh technickej infraštruktúry - zmena IBV a rekreačná zóna Malé pole, Ferčekovce a doplnok IBV Červený jarok
- Širšie vzťahy - priestorová organizácia katastrálneho územia mesta
- Urbanistická štúdia IBV a rekreačná zóna Malé pole a Ferčekovce  
- Urbanistická štúdia IBV Červený jarok 
- Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy - doplnok - Športovo-rekreačný areál NH    
- Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy - zmena IBV a rekreačná zóna Malé pole, Ferčekovce a doplnok IBV Červený jarok
- Vyjadrenie KSÚ 1
- Vyjadrenie KSÚ 2
 
  7. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
             - Príloha č. 1
             - Príloha č. 2
             - Príloha č. 3
             - Príloha č. 4
             - Príloha č. 5
8.  Stanovisko MsZ k vstupu strategického partnera do NsP Spišská Nová Ves, a. s.
9.  Poskytnutie štartovacieho „euro balíčka“ pre dôchodcov nad 70 rokov
10. Personálne zmeny v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mesta
11. Interpelácie, otázky poslancov  
12. Záver