Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie, konané 3. 6. 2010

Zasadnutie, konané 3. 6. 2010

Program:

1.     Otvorenie
2.     Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
3.     Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4.     Návrh na schválenie programu rokovania
 
5.     Plnenie uznesení MsZ
        - krycí list
 
6.   Schválenie projektov so zameraním na podporu a rozvoj infraštruktúry v  CR v rámci Výzvy ROP-3.2b-2010/01:
                      1. Integrovaná propagácia infraštruktúry CR a ponuky aktivít v území
                          Slovenského raja
                      2. Klaster Terra Incognita
                      3. Madaras park ako produkt CR
 
7.     Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves
        - krycí list
        - dôvodová správa
        - Emkobel, a. s.
        - Kancelária primátora
        - Oddelenie správy majetku
        - Oddelenie výstavby a dopravy
        - ŠÚ, odd. školstva, mládeže a športu
        - Útvar rozvoja mesta
 
8.     Návrh na vyradenie prebytočného majetku v správe ZŠ Nad Medzou 1
        - krycí list
        - návrh na vyradenie a likvidáciu DHM do 66 EUR
        - návrh na vyradenie a likvidáciu DHM nad 66 EUR
        - dôvodová správa

        - zoznam majetku navrhnutého na vyradenie a likvidáciu          

9.    Rekonštrukcie základných škôl - dofinancovanie
 
 
 
10.  Utvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov v jednotlivých volebných obvodoch v meste Spišská Nová Ves
 
 
11.  Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na nové funkčné obdobie
 
 
 
12.  VZN č. 4/2010 o úhradách za soc. služby poskytované v zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves
 
 
 
 
 
 
13.  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s účasťou mesta za rok 2009 - krycí list
      - Emkobel, a. s.
      - Hotel Metropol, a. s.
      - BIC, s. r. o.
      - Brantner Nova, s. r. o.
      - Lesy mesta, s. r. o.
      - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
      - Šport, s. r. o.
      - SVT, s. r. o.
      - Dexia banka Slovensko, a. s.
          
14.  Zriaďovateľská listina Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi - zariadenia pre seniorov
 
 
 
 
15.  Pilotný projekt občianskej stráže
 
 
 
16.  Zoznam poskytnutých dotácií za 1. polrok 2010
 
 
 
17.  Plán zasadnutí MsR a MsZ na 2. polrok 2010
 
 
 
18.  Plán kontrol na 2. polrok 2010
 
 
 
19.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
       - Dodatok č. 1
 
 
20.  Interpelácie, otázky poslancov
21.  Záver