Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 30. 9. 2015

Zasadnutie konané 30. 9. 2015

Program:

1.       Otvorenie

2.       Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.       Návrh na schválenie programu rokovania

5.       Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014

6.       Správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2015 a Monitorovacia správa k 30. 6. 2015

7.       Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015

8.       Návrh na odpis pohľadávok Domova dôchodcov, Spišská Nová Ves

10.    VZN č. 1/2015, ktorým sa zrušuje VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2011 zo dňa 14. 4. 2011 o vymedzení ohrozeného územia pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves

11.    VZN č. 2/2015 o výkone taxislužby v meste Spišská Nová Ves

12.    VZN č. 3/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves

13.    Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves

14.    Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

15.    Poskytnutie dotácie pre Občianske združenie EPEUS pri Gymnáziu Školská 7, Spišská Nová Ves

16.    Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 6/2013  k 31. 8. 2015

17.    Prehodnotenie členstva Mesta Spišská Nová Ves v záujmových združeniach

18.    Schválenie zástupcov Mesta Spišská Nová Ves do orgánov obchodnej spoločnosti

19.    Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

20.    Správa o výsledku kontrol

21.    Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

22.    Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

23.    Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

24.    Interpelácie, otázky poslancov

25.    Výjazdová obhliadka realizovaných  projektov

Záver