Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 29. 9. 2011

Zasadnutie konané 29. 9. 2011

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Správa o vyhodnotení, príprave a realizácii projektov mesta
6. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za I. polrok 2011
7. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2011
8. Prehľad obsadenosti Priemyselného parku Spišská Nová Ves
9. Zmeny a doplnky 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
10. Dodatok č. 1 VZN č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves
 

11. Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií MsZ; krycí list 

12. Štatút zariadenia sociálnych služieb Nocľaháreň v Dome humanity Nádej na Tehelnej ulici č. 27 v Spišskej Novej Vsi
13. Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ Ing. O. Kožucha
14. Prehľad poskytnutých dotácií za I. polrok 2011

 

15. Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

16. Úprava VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských   zariadení zriadených na území mesta SNV na rok 2011 v znení Dodatku č. 1; krycí list

 

17. Správa o výsledku kontrol

18. Návrh na udelenie ocenení KSK

19. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností (PDF, veľkosť 8 MB)

20. Interpelácie, otázky poslancov

21. Záver