Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 28. 5. 2020

Zasadnutie konané 28. 5. 2020

Program:

Otvorenie

Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Návrh na schválenie programu rokovania 

Cena mesta za rok 2019

Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2019
Hodnotiaca správa 2019
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2019

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2020

Správa o hospodárení dcérskych spoločností za rok 2019  

Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

VZN č. 3/2020 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves

Dodatok č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby

Dodatok č. 2 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Výmena zdroja tepla a modernizácia vykurovacej sústavy budovy MŠ E. M. Šoltésovej 27

Informácia o projekte Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves, predloženom spoločnosťou Emkobel, a. s., Spišská Nová Ves do výzvy OP KŽP

Športové centrum pri základných školách v súčinnosti so Slovenským zväzom ľadového hokeja

Správa o realizovaných opatreniach v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Spišská Nová Ves

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - dodatok

Interpelácie

Záver