Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 28. 2. 2013

Zasadnutie konané 28. 2. 2013

Program:

Otvorenie

Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Návrh na schválenie programu rokovania

Prezentácia propagačnej stratégie s dôrazom na nové a nízkonákladové formy marketingu

Dodatok č. 3 Zásad odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ

Návrh na zmenu v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2012

Správa o výsledku kontrol, Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012

Informácia  komisie pre alternatívny zdroj vykurovania

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Interpelácie, otázky poslancov

Záver