Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 25. 4. 2019

Zasadnutie konané 25. 4. 2019

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

6. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2018
     1. časť
     2. časť
     Hodnotiaca správa

7. Správa o hospodárení dcérskych spoločností za rok 2018

8. Návrh 1. zmeny  rozpočtu mesta v roku 2019

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby

10. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

11. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení

12. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves – Správy telovýchovných zariadení

13. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., a schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu

14.  Spáva o výsledku kontrol

15. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2018

16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

17. Interpelácie, otázky poslancov

18. Záver