Dnes je 22.03.2023, meniny má Beňadik
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 24. 4. 2014

Zasadnutie konané 24. 4. 2014

1.       Otvorenie

2.       Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.       Návrh na schválenie programu rokovania

5.       Kontrola uznesení

6.       Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za 2013

7.       Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves
          za rok 2013

8.       Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2014

9.       Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

10.     Návrh zásad hospodárenia s fondom prevádzky údržby a opráv č. 1/2014

11.     Správa o výsledku kontrol

12.     Stanovenie výšky platu primátora

13.     Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

14.     Návrh na zníženie počtu komisií zriadených pri MsZ

15.     Návrh na zníženie počtu poslancov MsZ

16.     Návrh na zníženie počtu menovaných členov MsV

17.     Právna analýza možností v projekte Rekonštrukcia DD a ZOS

18.     Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zriadenie elokovaného pracoviska
          Súkromnej ZUŠ, Miškovecká 20, Košice na území mesta

19.    Návrh na zmenu delegovaných zástupcov mesta do rady škôl a školských
         zariadení

20.    Návrh na zrušenie spoločnosti Šport, s. r. o., Spišská Nová Ves

21.    Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2013

22.   Žiadosti o poskytnutie dotácie

22. Interpelácie, otázky poslancov

24. Záver