Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 21. 4. 2017

Zasadnutie konané 21. 4. 2017

Program

1.        Otvorenie

2.        Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.        Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.        Návrh na schválenie programu rokovania

5.        Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2016

6.        Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2017

7.        Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe STEZ Spišská Nová Ves za rok 2016

8.        Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2016

9.        Správa o výsledku kontrol

10.     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017

11.     Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

12.     Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

13.     Interpelácie, otázky poslancov

14.     Záver