Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 19. 6. 2014

Zasadnutie konané 19. 6. 2014

Program:

1.       Otvorenie

2.       Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.       Návrh na schválenie programu rokovania

6.       Aktuálna ponuka investorov v oblasti bývania na území mesta Spišská Nová Ves

7.       Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014

8.       Návrh na vyradenie majetku mesta v správe ZŠ Levočská 11, Sp. Nová Ves

9.       Návrh na vyradenie majetku mesta v správe ZŠ Ing. Kožucha 11, Sp. Nová Ves

10.    Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe SŠZ

11.    Správa o poskytnutých dotáciách v zmysle VZN č. 6/2013 za 1. polrok 2014

12.    Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

13.    Interpelácie, otázky poslancov

14.    Záver