Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 19. 11. 2009

Zasadnutie konané 19. 11. 2009

Program:     
1.  Otvorenie
2.  Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
3.  Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4.  Návrh na schválenie programu rokovania
5.  Správa o výsledku kontrol + krycí list
6.  Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania + krycí list
7.  Stav pripravenosti a návrh postupu otvorenia turistického chodníka Kyseľ + krycí list
8.  Informácia o stratégii a vízii Domu smútku na novom cintoríne + krycí list
- Návrh Domu smútku
- príloha č. 1
9.  Informatívna  správa o príprave stavby „Most Matúškova ul.“ s dopravným prepojením Spišská Nová Ves + krycí list
10.  Informácia o príprave rekonštrukčných prác na pamiatkovo chránených objektoch: Immaculata Radničné námestie Spišská Nová Ves a Obnova vstupného priečelia starého cintorína v Spišskej Novej Vsi + krycí list
11.  Správa o činnosti TV Reduty + krycí list
12.  Žiadosť NsP o súhlas použitia zvyšných prostriedkov poskytnutej dotácie na nákup narkotizačného prístroja
13.  Zásady hospodárenia s majetkom mesta
14.  Zásady predaja a prenájmu majetku mesta
15.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
16.  Spolufinancovanie projektu "IS - vodovod, kanalizácia v lokalite Červený jarok v Sp. Novej Vsi" z OP ŽP Prioritná os 1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
17. Interpelácie, otázky poslancov
18.  Informácia o rekonštrukčných prácach na zimnom štadióne a prehliadka rekonštruovaných športovísk + krycí list
18.  Záver