Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 16. 6. 2011

Zasadnutie konané 16. 6. 2011

Program

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Plnenie uznesení MsZ, krycí list

6. Návrh VZN č. 4/2011 o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka MsP Spišská Nová Ves

7. Informácia o obsadenosti Priemyselného parku v Spišskej Novej Vsi

8. Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2018 (2020), SYNERGIA

9. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2011

10. Správa o stave pohľadávok Mesta Spišská Nová Ves

11. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

12. Rozšírenie kanalizácie IBV Malé pole Spišská Nová Ves

13. Dodatok č. 2 VZN č. 5/2009 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

14. Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe SŠZ

15. Plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2011

16. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011

17. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

18. Interpelácie, otázky poslancov

19. Záver