Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 15. 6. 2016

Zasadnutie konané 15. 6. 2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ
  v Spišskej Novej Vsi
 3. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
 4. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 5. Návrh na schválenie programu rokovania
 6. Plnenie uznesení MsZ
 7. Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2015
  Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2015
 8. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015
 9. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Sp. Nová Ves za rok 2015
 10. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016
 11. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Lipová 13,
  Spišská Nová Ves
 12. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Z. Nejedlého 2,
  Spišská Nová Ves
 13. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11,
  Sp. Nová Ves
 14. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Komenského 2,
  Spišská Nová Ves
 15. Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Hutnícka 18,
  Sp. Nová Ves
 16. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Správy školských zariadení
 17. Poskytnutie dotácií športovým klubom združeným v RŠK
 18. Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta
  Spišská Nová Ves
 19. Správa o výsledku kontrol
 20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
 21. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
 22. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostia mesta Spišská Nová Ves
 23. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi
 24. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v MŠ Rybničná 31, Spišská Nová Ves
 25. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku STEZ
 26. Interpelácie, otázky poslancov
 27. Záver