Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 15. 6. 2015

Zasadnutie konané 15. 6. 2015

Program:

1.       Otvorenie

2.       Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.       Návrh na schválenie programu rokovania

5.       Plnenie uznesení MsZ

6.       Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015

7.       Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach

8.       Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

9.       Návrh na vyradenie  neupotrebiteľného majetku mesta v správe SŠZ

10.    Poskytnutie  dotácií športovým klubom v RŠK na nájom priestorov v Správe telovýchovných zariadení

11.    Schválenie zriaďovacej listiny Správy telovýchovných zariadení

12.    Správa o výsledku kontrol

13.    Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

14.    Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi

15.   Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy o zabezpečení modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia.

16.    Interpelácie, otázky poslancov

17.    Záver