Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 15. 4. 2015

Zasadnutie konané 15. 4. 2015

Program:

1.       Otvorenie

2.       Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.       Návrh na schválenie programu rokovania

5.       Zmena územného plánu v lokalite Stojan (nedostavaný mäsokombinát na Markušovskej ceste)

6.       Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2014

7.       2. zmena rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2015

8.      Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2014

9.       Stanovenie výšky platu primátora mesta

10.    Dodatok č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11.    Zrušenie VZN č. 4/2005, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Spišská Nová Ves

12.    Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves

13.    Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

14.    Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na II. polrok 2015

15.    Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

16.    Interpelácie, otázky poslancov

17.  Schválenie zástupcov mesta do štatutárneho a kontrolného orgánu Emkobel, a. s.

Záver