Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 15. 12. 2011

Zasadnutie konané 15. 12. 2011

Program

1.     Otvorenie

2.     Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.     Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.     Návrh na schválenie programu rokovania

5.     Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2009 o podmienkach určovania vyberania dane z nehnuteľnosti

6.     Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7.     Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 7/2009 o miestnych daniach

8.     VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

9.    Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011

10.  Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 - 2014

11.  VZN o určení názvu ulíc v lokalite Červený jarok - mapa

12.  Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová Ves

13.  VZN mesta o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves

14.  VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasne platené parkovanie motorových vozidiel

15.  Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2012

16.  Plnenie uznesení MsZ

17.  Správa o výsledku kontrol

18.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012

19.  Dodatok č. 1 VZN č. 10/2004 o predaji bytových a nebytových priestorov

20.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

21.  Interpelácie, otázky poslancov

22.  Záver