Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 14. 4. 2011

Zasadnutie konané 14. 4. 2011

Program:

1.    Otvorenie
2.    Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
3.    Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4.    Návrh na schválenie programu rokovania
5.    Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2010

       Program č. 1 >>
       Program č. 2 >>
       Program č. 3 >>
       Program č. 4 >>
       Program č. 5 >>
       Program č. 6 >>
       Program č. 7 >>
       Program č. 8 >>
       Program č. 9 >>
       Program č. 10 >>
       Program č. 11 >>
       Program č. 12 >>
       Program č. 13 >> 
       Mestské kultúrne centrum >>
       Zoologická záhrada >>
       Správa telovýchovných zariadení >>

       Domov dôchodcov >>

       Správa školských zariadení >>

       Školský úrad a odd. školstva, mládeže a športu - sum. prehľad >>
       Základná umelecká škola >>
       Základná škola Z. Nejedlého >>
       Základná škola Nad Medzou >>
       Základná škola Lipová ul. >>
       Základná škola Levočská ul. >>
       Základná škola Ing. Kožucha >>
       Základná škola Komenského ul. >>

       Základná škola Hutnícka ul. >>

6.   Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2011
 

7.    Návrh dodatku č. 2 k VZN Mesta SNV č. 2/2008, ktorým sa určuje trhový poriadok a  podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta SNV  
    
 8.    Návrh VZN o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves + príloha: 

               Grafické znázornenie >>

 9.    Zrušenie VZN č. 3/1996
 
10.  Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves
 
11.  VZN č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného  územia pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves
 
12.  VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO a FO - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území mesta Spišská Nová Ves
 
13.  Správa o výsledku kontrol 
 
 
14.  Zásady hospodárenia s majetkom mesta - novelizácia 
 
 
15.  Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta - novelizácia 
 
 
16.  Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves
 
 
17.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
 
18.  Interpelácie, otázky poslancov
 
19.  Záver