Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 14. 12. 2017

Zasadnutie konané 14. 12. 2017

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Plnenie uznesení MsZ

6. Návrh 4. zmeny rozpočtu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2017

7. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2018, 2019, 2020
    Programový rozpočet

8.  Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
     škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves
fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/uradna_tabula/na_pripomienkovanie/2017/Dodatok3_VZN_2_2014.pdf

9. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves 

10. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

11. VZN č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves

12. VZN č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves

13. Voľba prísediacich na Okresnom súde Spišská Nová Ves  

14. Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

15. Schválenie a odvolanie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

16. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe STEZ SNV – multifunkčná podlahová krytina

17. Prezentácia prípravy rekonštrukcie Futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsii

18. Správa o výsledku kontroly

19. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

20.    Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

21.    Záver