Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 13. 6. 2019

Zasadnutie konané 13. 6. 2019

Program: 

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Plnenie uznesení MsZ

6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019 - novelizácia

7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

8. Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov

9. Poskytnutie kapitálovej dotácie pre Technickú akadémiu v Spišskej Novej Vsi

10. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2016 - 2021

11. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení

12. Schválenie spolufinancovania projektu Cyklotrasa Ferčekovce – Novoveská Huta

13. Schválenie spolufinancovania projektu Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1. etapa

14. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny, štatútu a organizačnej schémy ZOO v Sp. Novej Vsi

15. Schválenie zástupcu mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Lesy mesta SNV, s. r. o.

16. Voľba člena mestského výboru č. 9 – Telep, Modrý vrch

17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

18. Plán zasadnutí MsZ na 2. polrok 2019

19. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

20. Interpelácie, otázky poslancov

21. Záver