Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves

Zasadnutie konané 12_4_2012

Program:

1.    Otvorenie

2.    Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.    Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.    Návrh na schválenie programu rokovania

5.    Interpelácie, otázky poslancov

6.    Zmena Štatútu mesta Spišská Nová Ves

7.    Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Sp. N. Ves 2011

8.   Záverečný účet 2011 - dokument PDF

9.    Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Spišká Nová Ves na rok 2012

10.  Dodatok č. 3 VZN č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb
       na území mesta Spišská Nová Ves

11.  Dodatok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ

12.  Dodatok č. 1 VZN 8/2008 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám
       - podnikateľom na území mesta Spišská Nová Ves

13.  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves

14.  Štatút vyhlásenia najúspešnejších športovcov mesta

15.  Štatút Rady športových klubov mesta Spišská Nová Ves

16.  Dodatok č. 1  Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová
       Ves

17.  Zásady hospodárenia s majetkom mesta - novelizácia

18.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

19.  Záver