Dnes je 29.11.2023, meniny má Vratko
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 12. 12. 2019

Zasadnutie konané 12. 12. 2019

Program: 

    Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania

4. Plnenie uznesení MsZ

5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

6. Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves - Správa školských zariadení

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves 

8. Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves

9. Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová Ves

10. Návrh VZN č. 5/2019 mesta Spišská Nová Ves o vymedzení úsekov komunikácií na dočasné platené parkovanie morových vozidiel

11. Mestská hromadná doprava Spišskej Novej Vsi za r. 2008 – 2018 – informatívna správa

12. Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

13. Návrh rozpočtu mesta SNV na roky 2020 - 2022, dokument PDF, 
      Návrh Programového rozpočtu na roky 2020 - 2022, dokument PDF

14. Poskytnutie dotácií športovým klubom

15. VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

16. Správa o výsledkoch kontroly

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

18. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

19. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na 1. polrok 2020

20. Interpelácie