Dnes je 01.12.2023, meniny má Edmund
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 12. 12. 2013

Zasadnutie konané 12. 12. 2013

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

6. Návrh 4. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

7. Plnenie uznesení MsZ

8. Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9. Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

10. Návrh VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

11. Návrh VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských  zariadeniach

12. Návrh VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

13. Návrh na zrušenie VZN č. 3/2012 – Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk

14. Návrh na vyradenie majetku MKC

15. Návrh na zmenu delegovaného zástupcu mesta do rady školy

16. Zrušenie členstva mesta v Združení miest a obcí Spiša

17. Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016

18. Prehľad poskytnutých dotácií za rok 2013

19. Voľba prísediacich Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi

20. Správa o výsledku kontrol

21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014

22. Interpelácie, otázky poslancov

23. Záver