Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 11. 12. 2014

Zasadnutie konané 11. 12. 2014

1. zasadnutie MsZ konané 11. 12. 2014

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov


primátor mesta PhDr. Ján Volný

zvoláva

1. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 11. decembra 2014 o 9.00 h

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1,
Spišská Nová Ves.


Program:

Otvorenie zasadnutia

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva

Zloženie sľubu zvoleného primátora mesta a odovzdanie osvedčenia o zvolení

Zloženie sľubu poslancov MsZ a odovzdanie osvedčení o zvolení

Príhovor primátora mesta

Schválenie programu zasadnutia

Zmena Štatútu mesta Spišská Nová Ves

Určenie platu primátora mesta Spišská Nová Ves, určenie zástupcu primátora a stanovenie výšky jeho platu

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

Určenie predsedov a podpredsedov mestských výborov a ich členov

Poverenie na výkon funkcie sobášiacich

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014

Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014

Návrh VZN o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na roky 2015, 2016, 2017

Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Návrh úpravy Štatútu vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta

Interpelácie a otázky poslancov

Záver