Dnes je 29.11.2023, meniny má Vratko
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 11. 10. 2012

Zasadnutie konané 11. 10. 2012

Program:
1.    Otvorenie
2.    Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
3.    Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4.    Návrh na schválenie programu rokovania
5.    Plnenie rozpočtu mesta a monitorovacia správa za 1. polrok 2012
6.    Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012
7.    Správa o konsolidácii za rok 2011
8.    Zmena zástupcu mesta Spišská Nová Ves v predstavenstve Oblastnej
       organizácie 
cestovného ruchu SPIŠ
9.    Vyradenie majetku mesta v správe Domova dôchodcov
10.  Správa o výsledku kontrol
11.  Zmluva o podpore investície alternatívneho spôsobu vykurovania
12.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
13.  Splnomocnenie primátora mesta na určenie výšky nájmu v Priemyselnej  zóne Podskala
14. Zrušenie funkcií dvoch konateľov spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. 
15. Interpelácie, otázky poslancov
16.  Záver