Dnes je 01.12.2023, meniny má Edmund
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 10. 12. 2020

Zasadnutie konané 10. 12. 2020

Program:

Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania

4. Plnenie uznesení MsZ

5. Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020

6. VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

7. VZN č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

8. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves

10. Poskytnutie dotácií športovým klubom

11. VZN č. 7/2020 o určení názvu ulice - Drevárska - doplnenie uličnej sústavy

12. Dodatok č. 12 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 7/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová Ves

13. Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves

14. Návrh rozpočtu mesta na roky 2021, 2022, 2023

15. Návrh schválenia členstva mesta v celoslovenskom záujmovom združení miest

16. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

17. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

18. Plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2021

19. Správa o výsledkoch kontroly

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

21. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

22. Interpelácie

Záver