Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamospráva > Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Všeobecné ustanovenia

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)

 • je zastupiteľský zbor mesta
 • je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Počet poslancov MsZ je 19,
 • rozhoduje o základných otázkach života Mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Z. z. v platnom znení a v zmysle ostatnej platnej legislatívy.

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor,
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
 • uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach mesta,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení,
 • určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov MsZ,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a znelku mesta,
 • rozhodovať o zriadení mestských výborov v určených častiach mesta a o vymedzení ich oprávnení,
 • určovať volebné obvody a počet poslancov v nich.

Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o návrhy:

 • na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta, alebo zmeny názvu mesta,
 • odvolanie primátora,
 • petície skupiny obyvateľov mesta v počte  30 percent oprávnených voličov.

Na prerokovanie vecí mesta môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

Práva a povinnosti poslancov mestského zastupiteľstva

Poslanec mestského zastupiteľstva (ďalej len poslanec) je povinný najmä:

 • zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov.

Mandát poslanca zaniká v týchto prípadoch:

 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa mandátu,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta Spišská Nová Ves,
 • ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
 • v prípadoch, ak bol zvolený za primátora, stal sa zamestnancom Mesta Spišská Nová Ves, je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom Spišská Nová Ves,
 • zrušením mesta,
 • smrťou.

Poslanec je oprávnený najmä:

 • predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom mesta návrhy,
 • interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veci týkajúcich sa výkonu ich práce,
 • požadovať od riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií a mestskej polície, taktiež od vedúcich organizačných útvarov mestského úradu vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
 • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 • požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena v zmysle Zásad o odmeňovaní schválených MsZ.

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov. To platí i o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy, alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom pomere, mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.