Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamospráva > Komisie pri MsZ

Komisie pri MsZ

Všeobecné ustanovenia

Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

1. Sú oprávnené vykonávať len činnosti za účelom plnenia úloh, ktoré im boli uložené rozhodnutím Mestského zastupiteľstva (ust.§ 15 ods. 3 zák. SNR 369/1990).

2. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať dočasné komisie na splnenie konkrétnych úloh. Zloženie a úlohy dočasných komisií vymedzí mestské zastupiteľstvo.

3. Nie sú výkonnými orgánmi mestského zastupiteľstva a nie sú nositeľmi rozhodovacej právomoci.

4. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Predsedom komisie je poslanec MsZ. Podpredseda komisie zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu. Predsedov a podpredsedov komisií MsZ schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.

1. V rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú: stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva;

2. V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: vypracovávajú návrhy na riešenie dôležitých otázok v súlade s platnými dokumentmi a koncepciami mesta  predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia.

3. V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: kontrolujú plnenie prijatých uznesení mestského zastupiteľstva a spôsob ich realizácie; dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu v rámci svojej pôsobnosti; kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta; dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a s majetkom štátu ponechaným mestu na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta.

ZLOŽENIE KOMISIÍ PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
pre volebné obdobie 2018 – 2022

KOMISIA ROZVOJA MESTA

Predseda:

Ing. Zuzana Záborská

 

Členovia:

Ing. Ľubomír Pastiran

Mgr. Jozef Kačenga

 

MUDr. Alena Pekarčíková

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.

 

Valter Retter

Adnan Akram 

 

JUDr. Ing. Igor Geletka

Oliver Búza

Gestor za MsÚ: Ing. Darina Paveleková
Zapisovateľ: Ing. Zuzana Valkoššáková 

 

KOMISIA FINANČNÁ

Predseda:

Ing. Ľubomír Pastiran

 

Podpredseda:

Bc. Ing. Janka Brziaková

 

Členovia:

Ing. Marián Bubeník

RNDr. Ladislav Ruttkay

 

Ing. Beáta Janovcová

Mgr. Peter Bednár

 

MUDr. Iveta Fulková

Mgr. Rastislav Javorský

Gestor za MsÚ: Ing. Iveta Topoliová
Zapisovateľ: Ing. Iveta Topoliová          

 

KOMISIA SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ

 

Predseda:

MUDr. Alena Pekarčíková

 

Podpredseda:

Mgr. Marietta Sopková

 

Členovia:

Mgr. Mária Petrušková

Ing. Kvetoslava Kucharovičová

 

MUDr. Peter Zelený, MPH, MBA

Ing. Vladimír Gbúrik

 

PhDr. Slavomíra Macejková, MHA

Viktor Pamula

Gestor za MsÚ: Ing. Júlia Jančurová
Zapisovateľ: Mgr. Iveta Ondrejčíková


KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ
FUNKCIONÁROV MESTA

Predseda:

PhDr. Ján Volný, PhD.

SMER-SD

 

Podpredseda:

Adnan Akram - SPOLU

 

Členovia:

Mgr. Tomáš Cehlár - OĽaNO

MUDr. Alena Pekarčíková - SaS

 

Mgr. Andrej Cpin - KDH

PaedDr. Dávid Demečko, PhD. SNS

 

Valter Retter - nezávislý

 

 

KOMISIA CESTOVNÉHO RUCHU

Predseda:

Valter Retter

 

Podpredseda:

Ing. Zuzana Záborská

 

Členovia:

Mgr. Tomáš Cehlár

Mgr. Vladimír Nováček

 

Mgr. Peter Bednár

Ing. Milan Varga

 

Eva Kopperová, DiS. art.

Ing. Pavol Marcin

Gestor za MsÚ: Ing. Andrea Jančíková
Zapisovateľ:  Ing. Jana Barbuščáková    

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

 

Predseda:

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.

 

Podpredseda:

Ing. Zuzana Záborská

 

Členovia:

Stanislav Lorko

Ing. Ladislav Lučivjanský

 

Ing. Michal Beharka

JUDr. Jozef Križalkovič

 

Ing. Peter Vyparina

Oliver Búza

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Hamrák
Zapisovateľ: Ing. Iveta Krajňáková 

 

KOMISIA ŠKOLSTVA

 

Predseda:

Mgr. Jozef Kačenga

 

Podpredseda:

RNDr. Ladislav Ruttkay

 

Členovia:

Mgr. Andrej Cpin

Mgr. Radovan Marcinčin

 

Mgr. Mariana Kacvinská

Ing. Andrea Iovdijová

 

Mgr. Jana Strache

PaedDr. Julián Sopko

Gestor za MsÚ: Ing. Dana Mrnková
Zapisovateľ: Ing. Eva Štubňová

 

KOMISIA ŠPORTU

 

Predseda:

Oliver Búza

 

Podpredseda:

Ľubomír Vaic

 

Členovia:

MUDr. Iveta Fulková

Ing. Matúš Užák

 

Mgr. Rastislav Javorský

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.

 

Dušan Hrebík

Mgr. Július Straka

Gestor za MsÚ: Ing. Dana Mrnková
Zapisovateľ: Ing. Ida Bdžochová

 

KOMISIA KULTÚRY

Predseda:

Adnan Akram

 

Podpredseda:

Ing. Vladimír Jančík

 

Členovia:

MUDr. Peter Zelený, MPH, MBA

Mgr. art. Ján Melikant

 

Mgr. Matej Farkalín

Mgr. Michal Búza

 

Eva Kopperová, DiS. art.

Mgr. Tomáš Cehlár

Gestor za MsÚ: Ing. Andrea Jančíková
Zapisovateľ: Ing. Jana Barbuščáková                 

 

KOMISIA VÝSTAVBY, DOPRAVY A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

Predseda:

JUDr. Ing. Igor Geletka

 

Podpredseda:

Ing. Jozef Gonda

 

Členovia:

Valter Retter

Ing. Radomír Habas

 

Mgr. Tomáš Cehlár

PaedDr. Branislav Tkáč, MBA

 

Ing. arch. Mária Kleinová

Marcel Franko

Gestor za MsÚ: Ing. Milan Mucha
Zapisovateľ:
Ing. Ivan Jacko